Изпълнителният директор на „Лалов и Вачев“ ЕООД: Икономическата ситуация е силно влошена поради намалено потребление


„Икономическата ситуация е силно влошена поради намалено потребление. Има силен натиск от големите търговски вериги с оглед ценовата политика и възможности на предприятието.” Това каза изпълнителният директор на врачанското предприятие „Лалов и Вачев“ ЕООД Йордан Вачев по време на среща в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, реализирана от КНСБ в партньорство с БСК. Срещата се състоя на 31 октомври 2012 г., а екипът на КНСБ бе воден от президента на Конфедерацията Пламен Димитров, вицепрезидента Чавдар Христов, председателя на синдикат „Бира, храни и напитки“ – КНСБ Красимир Пащрапански и председателя на РС на КНСБ – Враца Мила Иванова.

Мениджърският екип и работниците и служителите, които присъстваха потвърдиха, че в предприятието няма изградена система за информиране и консултиране, но има създаден вътрешен ред в този посока. Чавдар Христов коментира, че този ред вероятно е наложен от обективната потребност за обмен на информация, но е основно свързан с текущата производствена дейност. Присъстващите работници и служители изразиха становище, че имат възможност да задават въпроси свързани с дейността на предприятието и проявяват интерес към представената им информация. За екипа на КНСБ обаче не стана ясно какви намерения имат в тази посока.

Изпълнителният директор прояви интерес към темата, но същевременно посочи, че има създадени традиции за обмен на информация. Основната посока, в която той насочи интереса си, бе по какъв начин може да се подпомогне предприятието по отношение на разработката и реализацията на проекти, свързани със заетостта и икономическите проблеми на компанията.

Предстоят допълнителни консултации с експерти на КНСБ, както и с вицепрезидента на Конфедерацията Чавдар Христов с оглед изразената готовност за допълнителни контакти по темата.


„Лалов и Вачев ЕООД” – месопреработване
Адрес: гр. Враца, Хранително-вкусова зона

Екип:

  • Пламен Димитров
  • Чавдар Христов
  • Красимир Пащрапански
  • Мила Иванова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.