В „Мебел стил” ООД се реализира добра социална програма


В „Мебел стил” ООД посещението бе осъществено от екип начело с вицепрезидента на КНСБ Пламен Нанков, изпълнителния секретар Николай Недев и представителя на БСК Александър Александров.

 

Собственик и управител на предприятието е инж. Илко Илиев. Фирмата се управлява и с участие на други членове на неговото семейство. Предприятието съществува от 17 години и в него работят над 200 души. Извършена е реорганизация на дейността, като специализацията е само в областта на производството на мека мебел.

Провежда се политика за повишаване на квалификацията на работниците и служителите. Предприятието е пилотно в проект на БСК по въвеждане на информационна система за изследване необходимите компетенции на персонала. В него се реализира добра социална програма, включително е осигурен транспорт за работниците, въведено е столово хранене на ниски цени (поискано бе съдействие от страна на синдиката за инициатива за нормативни промени, за облекчаване на тази дейност, като разходите за столово хранене се признават за разход да фирмата). Има идея от страна на работодателя за създаване на взаимоспомагателна каса за работещите от предприятието. Направени са сериозни инвестиции, включително и за безопасни и здравословни условия на труд.

Няма изградена система за информиране и консултиране. Всеки месец се провежда общо събрание с колектива. Има пряк ангажимент на собственика – управител за обсъждане на всеки важен проблем (заетост, доходи и други).

Уговорени бяха и последващи срещи, включително и с участието на представители на ръководството на КНСБ, консултации с представители и експерти на РС на КНСБ за обсъждане на възможностите за институционализиране на съществуващия в предприятието опит и създаване на система за информиране и консултиране, съгласно КТ.


„Мебел стил” ООД – производството на мека мебел
Адрес: гр. Търговище, Индустриална зона

Екип:

 

  • Пламен Нанков
  • Николай Недев
  • Антон Генчев
  • Александър Александров

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.