Информирането за промени и нови изисквания в „Мизия милк” ООД се осъществява от низовите ръководители


При посещението в „Мизия милк” ООД на 26 октомври 2012 г. към екипа, воден от изпълнителния секретар на КНСБ Николай Недев, се включи и Красимир Пащрапански – председател на БС „Бира, храни и напитки”, както и представителят на БСК Александър Александров.

Предприятието е специализирано в производството на кисело мляко, кашкавал, сирене и други млечни продукти. Наетият персонал е 150 души. Средната работна заплата на производствения персонал е 300-400 лв., а за специалистите с висше образование и началник цехове – до 500-600 лв. Няма система за информиране и консултиране. Осъществяват се срещи на работодателя с ръководителите на отделните звена. Динамиката на пазара и конкуренцията налагат взимането на много бързи решения. От друга страна информирането за промени и нови изисквания се осъществява от низовите ръководители. Постигнато бе съгласие специалистът по управление на човешките ресурси Светла Радева да предостави на собствениците на предприятието филма и разяснителните брошури по кампанията на КНСБ. Освен това ще продължат преките контакти с РС на КНСБ за осигуряване на допълнителни консултации на работници и служители, при тяхна инициатива с цел въвеждане на системата за информиране и консултиране.


„Мизия милк” ООД – производството на млечни продукти
Адрес: гр. Търговище, Индустриална зона

Екип:

  • Николай Недев
  • Красимир Пащрапански
  • Антон Генчев
  • Александър Александров

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.