КНСБ ще предостави допълнителни консултации в „Електроапаратура” ЕООД при проявен интерес


В „Електроапаратура” ЕООД – село Ковачевец, община Попово, екипът на кампанията включваше вицепрезидента на КНСБ Пламен Нанков, изпълнителния секретар Николай Недев и представителя на БСК Александър Александров. На 25 октомври 2012 г. бяха проведени срещи с управителя на предприятието за предварителна консултация във връзка с въвеждане на системата за информиране и консултиране и запознаване с дейността на дружеството и втора среща за представяне на целите на кампанията пред работници и служители.

От управителя инж. Георги Енчевски се разбра, че предприятието е специализирано за производство на електросистеми за граждански цели и за целите на специалното производство. Наетият персонал е около 150 души. Няма система за информиране и консултиране. Осъществява се пряк контакт с ръководството при организацията на работа или с преките ръководители на отделните звена. Пред работниците и служителите и пред управлението бе поет ангажимент при инициатива и желание от тяхна страна да бъдат предоставени допълнителни консултации от страна на представители и експерти на КНСБ.


„Електроапаратура” ЕООД – производство на електросистеми
Адрес: с. Ковачевец, община Попово, област Търговище

Екип:

  • Пламен Нанков
  • Николай Недев
  • Антон Генчев
  • Александър Александров

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.