Прокуристът на „Екофол” ООД: Инициативата за изграждане на системата трябва да дойде от страна на работниците


На 25 октомври 2012 г. в Търговище бе посетено предприятието „Екофол” ООД. Екипът на кампанията се водеше от изпълнителния секретар на КНСБ Николай Недев. Представителят на БСК бе Александър Александров.

Предприятието е специализирано за производство на азотни торове за листни растения на базата на екологична технология, която допринася за излизане на конкурентни позиции на пазара в България и в чужбина – САЩ, Израел, Турция, Виетнам и други. Наетият персонал е около 70 души, от които 50 са заети пряко в предприятието в Търговище. Има устойчиви темпове на производство, включително по време на кризата, работи се по проекти, финансирани от ЕС, което осигурява допълнителна заетост. В последните две години има ръст на работните заплати средно с около 25%. (Средната работна заплата в дружеството е 1000 лв.). Реализирана е добра социална програма за работниците и служителите.

Оперативното управление е възложено на прокуриста Румен Димитров. По-голямата част от работниците и служителите са съсобственици в рамките на 1% от капитала чрез „Екофол” ООД.

В предприятието няма изградена система за информиране и консултиране. Има преки контакти на прокуриста и неговия екип с персонала. Провеждат се общи събрания за обсъждане на организацията на работа и производствените задачи. Беше проведена задълбочена дискусия, при подчертан интерес от страна на прокуриста, за ролята на конструктивния диалог и за съпричастността на работниците и служителите към управлението на дружеството, чрез системата за информиране и консултиране в сложна конкурентна среда, когато често добри тенденции се изместват от непредвидени изненади.

Прокуристът изрази мнение, че инициативата за изграждане на системата трябва да дойде от страна на работниците и, ако те проявят интерес към нея, ще бъдат стимулирани. Контактите и консултациите ще продължат с участието на ръководството и експерти от РС на КНСБ за представяне пред работниците и на други проекти на КНСБ.


„Екофол” ООД – производство на азотни торове за листни растения
Адрес: гр. Търговище

Екип:

 

  • Николай Недев
  • Антон Генчев
  • Александър Александров

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.