В „ТМКо” ООД ще бъде организирана втора среща с цел изграждане на система за информиране и консултиране


В късния следобед на 24 октомври 2012 г. екипът, воден от изпълнителния секретар на КНСБ Николай Недев, се срещна с ръководството и управителя на „ТМКо” ООД – Дебелец – инж. Денка Тончева.

Предприятието е с основна дейност – тежко и инвестиционно машиностроене и е резултат от два етапа на приватизация – с мажоритарен собственик белгийски инвеститор (Филип Ромбалд) и миноритарни собственици – българският оперативен мениджмънт, съставен от утвърдени специалисти в бранша. Нает персонал – 150 души. Работи се по проектантска документация от Германия (каменотрошачки, самоходни кранове, агрегати за заводи за отпадъци и други нестандартни съоръжения ). Нормата на печалба е ниска, което се отразява и на заплащането. Средната работна заплата е в рамките на 600-700 лв. Изпитват се сериозни трудности при осигуряване на квалифициран персонал (стругари, фрезисти, заварчици и др.) Сериозно е безпокойството от липсата на ясна и последователна индустриална политика, от кризата в науката и в професионалното образование, от миграцията на младите хора и липсата на мотивация в тях да се ориентират към професии, от които предприятието има нужда. Изпитват се затруднения и с осигуряване на териториалната мобилност, транспортното обслужване на работещите, поради неуредици в местното самоуправление и др.

Няма изградена система за информиране и консултиране. Има избрани от общото събрание представители по чл.7, ал.2 от КТ, част от които според управителя проявяват незаинтересованост и не изпълняват ефективно своите функции. Управителят осъществява при необходимост пряк контакт с работниците и служителите. Провеждат се общи събрания.

Постигнато бе съгласие за следното:
- след като управителят и неговият екип се запознаят по-подробно с предоставените от КНСБ обучителни и разяснителни материали по тяхна инициатива да бъдат поканени работници и служители (извън състава на представителите по чл.7, ал.2 от КТ), пред които да бъде представен изготвеният за кампанията филм по информиране и консултиране;
- да бъде организирана втора среща с участие на ръководството и експерти от РС на КНСБ за конкретни консултации по технологията за изграждане на системата по информиране и консултиране в предприятието.


„ТМКо” ООД – тежко и инвестиционно машиностроене
Адрес: гр. Дебелец, Промишлена зона

Екип:

  • Николай Недев
  • Антон Генчев
  • Иванина Янкова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.