Пламен Димитров в „Екстрапак” ЕООД: Едно установено статукво винаги може да бъде разклатено от дадена промяна


Във великотърновския регион начело на екипа на кампанията бе Пламен Димитров – лидерът на КНСБ. В светлата и модерна зала за обучение на „Екстрапак” ООД на 24 октомври 2012 г. се събраха близо 50 души – работници, служители и представители на мениджмънта. Общо, наетият персонал е около 550 души. В срещата взеха участие и вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков, председателят на НФТ „Химия и индустрия” Красимир Кръстев, изпълнителният секретар на КНСБ Николай Недев, представителят на БСК Митко Господинов и други.

Основната дейност на предприятието е производство на полиетиленови торби с различен размер, но съществува не малък риск от загуба на част от дейността му и на заетостта, поради въведената от Правителството екотакса, засягаща едно от основните производства, където са заети около 150 души. Проведени са координирани протестни действия от ръководството на дружеството с управител и собственик Веселин Георгиев, Асоциацията на производителите на полимери и НФТ „Химия и индустрия” за защита на това производство и работните места на хората.

Президентът на КНСБ представи целите, които се поставят със започналата кампания по информиране и консултиране, възможностите за укрепване на това право на работниците и служителите чрез въвеждане на системата във всяко предприятие. Пламен Димитров говори за възможностите за укрепване на диалога и доверието между работници и работодател. Лидерът на КНСБ подчерта, че винаги едно установено статукво може да бъде разклатено от дадена промяна. А системата за информиране и консултиране може да подпомага планирането и управлението в различни ситуации.

В предприятието няма изградена система за информиране и консултиране, но се осъществява ежедневен контакт с персонала чрез преките ръководители. Управителят на фирмата има пряк контакт с персонала (всеки разполага и с личния му телефонен номер). Работничка потвърди, че няма проблем поставени въпроси от различен характер да получат навременен отговор.

Работниците и ръководството на фирмата получиха уверение от президента на КНСБ, че при желание от тяхна страна за изграждане на по-ефективна система за информиране и консултиране, съгласно трудовото ни законодателство, могат да разчитат, както на експертите от РС на КНСБ, така и на НФТ „Химия и индустрия”, както и на съдействие пряко от централата на КНСБ.


„Екстрапак” ООД – производство на полиетиленови торби
Адрес: гр. Велико Търново, Западна промишлена зона

Екип:

  • Пламен Димитров
  • Пламен Нанков
  • Красимир Кръстев
  • Николай Недев
  • Митко Господинов

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.