В „Габи М” ООД присъства желание за инвестиции в квалификацията на работниците

Gabi_M

В предприятието „Габи М” ООД с основна дейност шев на ишлеме на спортни облекла бе екип, воден от изпълнителния секретар на КНСБ Николай Недев. Основната ориентация на фирмата е стабилното присъствие на пазара в Австрия. Предприятието е в класацията „Топ 100” на в. „Капитал” за 2012 г. по темпове на развитие на производството. Нает персонал – 60 души (основният, обучен персонал, поддържащ конкурентното ниво на фирмата, се състои от 40 души). Основната заплата е около 600 лв., като са предвидени и бонуси. Инвестирано е в модерна техника за производството, изискваща и съответната повишена квалификация на значителната част от персонала.

Собственик и управител е инж. Любомир Гатев – специалист със значителен опит в бранша. Подпомаган е в работата си от съпругата си, която осъществява непрекъснат контрол по отношение на качеството на продукцията. Проучва се и се прилага опитът на фирми от бранша от Германия и Австрия по отношение организацията на производството и труда и съвременния стил на управление и изпълнение на договорни задължения с контрагенти. Управителят демонстрира заинтересованост и желание за инвестиции в квалификацията на работниците, но той няма сигурност, че преквалифицираните ще останат на работа във фирмата, поради нелоялната конкуренция. Тази година с въвеждане на нова техника и нови изделия ще се инвестира в квалификацията на 10 работници от фирмата.

Няма изградена система за информиране. Осъществява се пряк – ежедневен контакт с персонала. При въвеждане на ново изделие, при сключване на нови договори с контрагенти се провеждат обсъждания с персонала по отношение на сроковете, технологията за производство, качеството, изискуемата нова квалификация, желанието на работниците да я придобият и т.н.

От участниците в срещата бяха зададени въпроси, отнасящи се до ролята на няколкото групи представители на работниците и служителите и за ролята на синдикатите.

Постигнато бе съгласие предоставеният от екипа на КНСБ филм в удобно време да бъде представен и на останалите работници във фирмата. След като сътрудниците и управителя се запознаят по-подробно и с Наръчника по информиране и консултиране, ще бъдат осъществени и нови консултации от експерти на РС на КНСБ с цел изграждане на система за информиране и консултиране.


„Габи М” ООД – на ишлеме на спортни облекла
Адрес: гр. Габрово, ул."Слънчев бряг" № 3

Екип:

  • Николай Недев
  • Антон Генчев

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.