В „Бета Бус” ООД пречки са нелоялната конкуренция и административните спънки при участие в конкурси


На 23 октомври 2012 г. вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков и изпълнителният секретар Николай Недев, заедно с представител на БСК – Недко Недков посетиха предприятието „Бета Бус” ООД - Габрово, което е с основна дейност „транспорт” – автобусни превози в България и в чужбина. Тук пречка е нелоялната конкуренция и административните спънки при участие в конкурси. Около 800 хил. лв. са инвестирани в нова техника, както и за квалификация на персонала. Управлението се осъществява от инж. Пенчо Тодоров, професионалист в бранша с динамично мислене и със социална ориентация.

Няма изградена система за информиране и консултиране. Съществува неформална такава, осъществявана от няколко работници (неформални лидери в отделните звена), които чрез работодателя обсъждат най-важните въпроси за състоянието и бъдещето на фирмата. Почти всеки месец се провежда и общо събрание на колектива. Според мнението и на работниците тази неформална система е ефективна и работи при добро доверие между тях и управителя.

Постигнато бе съгласие, че след като численият състав на предприятието надвиши 50 души, а поради разширението на дейността се очаква това да стане скоро, чрез експертната подкрепа от РС на КНСБ ще се продължат контактите и консултациите за изграждане на институциализирана система за информиране и консултиране.


„Бета Бус” ООД – автобусни превози в България и в чужбина
Адрес: гр. Габрово, ул. "Васил Друмев" № 22

Екип:

  • Пламен Нанков
  • Николай Недев
  • Антон Генчев
  • Недко Недков

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.