В „Илматекс” ЕООД работодателят е социално ориентиран


Срещата в „Илматекс” ЕООД се проведе в самото производствено хале, където присъстваха около 90% от работниците. Сред тях бяха вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров и председателят на ФНСОЛП Димитър Табаков.

Собственикът – гръцкият гражданин Ставро Мавридис, се оказа социално ориентиран бизнесмен. Той е един от малкото работодатели в този бранш, който изплаща 13-та работна заплата. В предприятието никога не е имало масови уволнения, а проблемите са решавани чрез двустранен диалог между работодател и работници. Въпреки тежката икономическа ситуация тук се предвижда разширяване на дейността.


„Илматекс ЕООД" – производство на ризи, блузи и друго долно облекло
Адрес: гр. Сандански, ул. "Стефан Стамболов" № 64

Екип:

  • Валентин Никифоров
  • Иван Раднев
  • Мария Михалкова
  • Димитър Табаков

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.