В Парк хотел „Пирин” проявиха интерес към информирането и консултирането


Срещата в „Парк хотел Пирин” се проведе в конферентна зала, където присъстваха около 15 души от персонала на хотела. Работодателят бе представляван от маркетинг мениджъра Фиданка Василева.

Участниците в срещата проявиха интерес към представения им филм, разясняващ необходимостта от информирането и консултирането на хората на наемния труд.


Парк хотел „Пирин” – част от веригата „Шарлопов хотелс” – хотелска и ресторантьорска дейност
Адрес: гр. Сандански, район „Хидрострой” 27

Екип:

  • Валентин Никифоров
  • Иван Раднев
  • Мария Михалкова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.