В ТПК „Нов свят” приеха идеята за избор на представители по информиране и консултиране


В ТПК „Нов свят” с председател на кооперацията Илия Петров работниците и служителите се оказаха добре информирани за дейността на предприятието си поради факта, че по-голямата част от тях се явяват и член-кооператори. Установи се, обаче, че има лица, които полагат труд в кооперацията без да са член-кооператори, поради което в някои случаи тези лица могат да останат изолирани от обмена на информация в кооперацията.

Работниците и работодателите и в двете посетени предприятия приеха идеята за избор на представители по информиране и консултиране като ползотворна и способстваща за формиране на обратна връзка между страните.


ТПК „Нов свят” – производство на горно облекло
Адрес: гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров” № 41

Екип:

  • Валентин Никифоров
  • Иван Раднев
  • Красимир Попов
  • Мария Михалкова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.