Реалният старт на кампанията бе даден в „Милена” АД


Вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров бе този, който водеше екипа, посетил първото предприятие – „Милена” АД в Благоевград, с изпълнителен директор Йорданка Слатинска и персонал около 100 души. „Болшинството от хората, работещи в него, не знаят правата си и тук бе отчетлива необходимостта от разясняването им”, сподели Валентин Никифоров по време на пресконференция  на 22 октомври 2012 г. по повод старта на кампанията „Бъди инфо”. „Голямото притеснение на работещите е несигурността вследствие на финансовата и икономическа криза”, добави още той.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров изказа съжаление от това, че наистина в сферата на леката промишленост има голяма несигурност, но заяви, че картината в цялата икономиката не е еднаква. Той изтъкна, че има редица сектори, при които производителността се е покачила, но работната заплата не нараства със същия темп, а напротив – възнагражденията седят на едно равнище и дори се намаляват.

В отговор на журналистически въпроси президентът на КНСБ акцентира, че целта на кампанията не е да показва предприятия от даден „черен списък”, а е акция, която да провокира въвеждането на една позитивна система за работниците и служителите, която например в Германия се прилага от много години. Пламен Димитров подчерта, че е важно човек да знае своите права, да има гаранции за тях и да има куража да ги защитава.

„Шивашките предприятия са уязвими, заради сезонния си характер. Въпреки това „Милена” АД е пример за работническо-мениджърско предприятие, в което работниците участват в собствеността. В него информирането и консултирането е практика”, посочи Димитър Бранков – заместник-председател на БСК.


„Милена” АД – производство на горно облекло
Адрес: гр. Благоевград, ул. „Дружба” № 1

Екип:

  • Валентин Никифоров
  • Иван Раднев
  • Красимир Попов
  • Мария Михалкова
  • Димитър Бранков

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.