Решение № 732 от 15.XI.1988 г. по гр. д. № 641/88 г., III г. о.

Съдебна практика - Бюлетин на ВС на НРБ, кн. 12/1989 г.

чл. 190, ал. 2,

чл. 197 ГПК,

чл. 363, т. 1,

чл. 366, ал. 2 КТ

 

Първоинстанционните решения на районния съд по трудови спорове подлежат на обжалване пред окръжния съд. Ако не са обжалвани, такива решения влизат в сила само ако страните са уведомени за решението по реда на Гражданския процесуален кодекс и срокът за обжалване е изтекъл.

 

----------------------------

 

Съдът е отменил заповедта, с която С. А. И. е уволнена дисциплинарно, възстановил е същата на работа и й е присъдил обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ. Но това решение е първоинстанционно. Постановено е по иск, предявен направо пред съда, като е упражнено правото на избор по чл. 366, ал. 2 КТ. Съответно то е подлежало на обжалване и районният съд е бил длъжен за целта да изпрати съответни съобщения на страните. Това в случая не е направено. Решението неправилно е обявено за окончателно и за неподлежащо на обжалване. Такива съгласно чл. 393, ал. 4 КТ са само решенията на съда по жалби срещу решения на комисията за трудови спорове. А след като страните не са уведомени по начина, предвиден в чл. 197 ГПК във връзка с чл. 190, ал. 2 ГПК и чл. 363, т. 1 КТ, срокът за обжалване не е текъл и решението не е влязло в сила.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.