Решение № 295 от 20.VI.1989 г. по гр. д. № 231/89 г., IV г. о.

Съдебна практика, Бюлетин на ВС на НРБ, кн. 1/1990 г.

чл. 207, ал. 1, т. 2,

чл. 211,

чл. 363, т. 2 КТ,

чл. 299 - 302 ГПК

Отговорност на материалноотговорни лица за щета от липса на парични или материални ценности се осъществява по реда на особеното исково производство по ГПК. Комисията за трудови спорове не е компетентна да разглежда такива спорове.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.