Определение № 118 от 17.04.2003 г. на ВКС по ч. гр. д. № 71/2003 г., III г. о., докладчик председателят на отделение Таня Митева

Бюлетин на ВКС, бр. 2/2003 г., стр. 36

чл. 218а ГПК

§ 79 ПЗР ЗИДГПК

чл. 363 КТ

 

Заварените висящи дела по трудови спорове към момента на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ГПК - 11.11.2002 г., продължават своя ход и се довършват по досегашния ред. В частта за допустимостта на касационния контрол по отношение на тях ще се прилага отменената разпоредба на чл. 363 КТ.

 

------------------------

 

Жалбата е основателна. Определението е неправилно и следва да се отмени. Съгласно изменението на чл. 218а, ал. 1, б. "а" ГПК не подлежат на обжалване пред Върховния касационен съд въззивните решения на окръжните съдилища по исковете за парични вземания по граждански и търговски дела с цена на иска до 5000 лева. Новата алинея втора на текста ограничава допустимостта за касационен контрол и на трудовите спорове, включително по паричните искове за трудово възнаграждение и обезщетения по трудовото правоотношение, чрез препратката към ал. 1, б. "а".

 

С § 79 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ГПК (ДВ, бр. 105/8.11.2002 г.) обаче е въведено изключение за заварените трудови спорове, съобразно което те подлежат на разглеждане по досегашния ред. Следователно всички висящи дела пред съдилищата към момента на влизане на закона в сила - 11.11.2002 г., продължават своя ход и се довършват по досегашния ред. В частта за допустимостта на касационния контрол по отношение на тях ще продължи да се прилага отменената разпоредба на чл. 363 КТ.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.