Определение № 48 от 26.V.1987 г. по ч. гр. д. № 274/87 г., IV г. о.

Съдебна практика, Бюлетин на ВС на НРБ, кн. 10/1987 г.

чл. 363, т. 2,

чл. 367 КТ,

чл. 80, ал. 1, б. "б",

чл. 299 ГПК

 

Споровете по актове за начет за пълна имуществена отговорност за липси са подсъдни на районния съд независимо от цената на иска.

 

------------------------

 

Районният съд е приел, че с чл. 363, т. 2 КТ се предвижда, че приложението на особеното исково производство за финансови начети по ГПК, при осъществяване на пълна имуществена отговорност е само "за неуредените в тази глава въпроси". А глава XVII на КТ съдържа раздел II, който изрично в чл. 367 урежда и обусловена от цената на иска родова подсъдност на съдилищата при всички трудови спорове. Затова следвало да се счете, че при осъществяването на пълната имуществена отговорност на работници (какъвто е конкретния случай) при определяне на родовата подсъдност следва да се приложи общото правило на чл. 80, ал. 1, б "б" ГПК, във връзка с чл. 367 КТ, който закон изрично урежда родовата подсъдност на този вид трудови спорове с цена на иска над 10 000 лева на окръжния съд.

 

По образуваното гр. д. № 95/87 г. на Т. окръжен съд, с определение от 2.06.87 г. същия съд приема, че спорът е подсъден на районния съд, поради което повдига препирня за подсъдност пред Върховния съд на основание чл. 93, ал. 2 ГПК.

 

Окръжният съд приема, че с чл. 363, т. 2 КТ изрично е указано, че при пълна имуществена отговорност за липси намира приложение особеното исково производство на Гражданско-процесуалния кодекс (т.е. при актовете за начет). Това е едно изключение от общите разпоредби на чл. 367 КТ, определящ подсъдността на споровете с различна цена на иска, или разпоредбата на чл. 367 КТ възпроизвежда разпоредбата на чл. 80, ал. 1, буква "б" ГПК, а разпоредбата на чл. 363, т. 2 КТ възпроизвежда тази на чл. 299, ал. 1 ГПК.

 

Върховният съд намира, че трудовите спорове по актове за начет за пълна имуществена отговорност за липси са подсъдни на районните съдилища независимо от цената на иска, а в случая - на районния съд гр. П.

 

С чл. 363, т. 2 КТ, изречение второ изрично е предвидено, че за неуредените в тази глава (осемнадесета) "Трудови спорове" се прилагат съответно: при производство пред съда - разпоредбите на Гражданско- процесуален кодекс за първоинстанционното производство независимо дали исковата молба е предявена пред съда, или е обжалвано решението на комисията за трудови спорове, а при пълна имуществена отговорност за липси - особеното исково производство по Гражданско-процесуален кодекс.

 

С чл. 367 КТ, който възпроизвежда разпоредбите на чл. 79, ал. 1 и чл. 80, ал. 1, б. "б" ГПК в модифициран ред се предвижда, че трудовите спорове (в това число и по начетното производство за липси се разглежда от районния съд, в районна на който е седалището или местожителството на ответника, а когато цената на иска е над 10 000 лева, от съответния окръжен съд. Тази разпоредба е обща, която не само определя подсъдността на трудовите спорове пред районния и окръжен съд съобразено цената на иска, но определя и местната подсъдност по седалището или местожителството на ответника (чл. 81 ГПК ).

 

Разпоредбата на чл. 362, т. 2, изречение второ обаче е специална по отношение на чл. 367 КТ, като изрично предвижда, че за споровете за пълна имуществена отговорност за липси се прилага особеното исково производство за тези спорове по ГПК, т.е. чл. 299 ГПК и следващите.

 

С чл. 363, т. 2, изречение второ , е създадена специална подсъдност за спорове за липса само пред районния съд чрез препращане към чл. 299 ГПК, така както последния създава специална подсъдност за нечетното производство по отношение на общата разпоредба на чл. 80 ГПК.

 

Разпоредбата на чл. 363, т. 2 , респективно чл. 299 ГПК, е специална по отношение на местната подсъдност. Докато по чл. 367 КТ местната подсъдност се определя по местожителство или седалището на ответника, то чл. 363, т. 2, изр. 2, като препраща към чл. 299 ГПК, предвижда и специална местна подсъдност по седалището на ощетената организация-ищец. Това още повече подчертава, че чл. 363 е специална разпоредба спрямо общата такава на чл. 367 КТ за родовата и местна подсъдност.

 

Ако законодателят искаше да отмени чл. 299 ГПК с чл. 367 КТ , това щеше да стори изрично в "заключителните разпоредби" на КТ, параграф 10.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.