Определение № 33 от 28.03.2003 г. на ВКС по гр. д. № 1038/2002 г., III г. о., докладчик председателят на отделение Таня Митова

Бюлетин на ВКС, бр. 2/2003 г., стр. 28

чл. 188, т. 1 и 2,

чл. 363, т. 3 КТ,

чл. 218а, ал. 2 ГПК

 

Както при предходната уредба по КТ, така и в новата по ГПК, решенията на въззивните съдилища, с които се потвърждава или отменя заповед за налагане на дисциплинарно наказание "забележка" или "предупреждение за уволнение" по КТ, не подлежат на касационно обжалване.

 

------------------------

 

Касационното обжалване е процесуално недопустимо, а жалбата трябва да се остави без разглеждане. Предмет на делото е иск, с които се оспорва законността на наложено дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение". Съгласно чл. 363, т. 3 КТ, който е действал към датата на постановяване на второинстанционното решение (17.07.2001 г.) то е окончателно и не подлежи на касационно обжалване. С произнасянето на въззивния съд се е изчерпала възможността за проверка правилността на решението на районния съд в гр. Н. З., щом то има за предмет заповед, с която се налага дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение" по чл. 188, т. 2 КТ. От друга страна след отмяната на този текст с § 81 от ПЗР на ЗИДГПК (ДВ, бр. 105 от 8.11.2002 г.), законодателят отново не предвиди възможност за касационно обжалване на дисциплинарните наказания по чл. 188, т. 1 и 2 КТ. Както при предходната регламентация, която се намираше в КТ, така и при новия процесуален ред, чието систематично място бе намерено в ГПК, решенията на въззивните съдилища, с които се потвърждава или отменя заповед за налагане на дисциплинарно наказание "забележка" или "предупреждение за уволнение", не подлежат на касационно обжалване.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.